...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާންރާން
ނ.
(1) މެހި މާބުރު ފަދަ ތަކެތީގެ އެތައް ބައިވަރެއް އުދުހޭ އިރު އިވޭ އަޑު.
(2) ކާޅުތަކެއް އެކުވެގެން ހޭރޭ އަޑު.
(3) ސިޔާސަ ކުދިބަޔަކު ތާކަށް އެއްވެގެން ސަކަޖަހާ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާން . ރާންރާންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ