...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޅު
ނ.
(1) ހިމުންކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކުރަކ..
(3) ކަނޑުކަނޑާއި ކޯރުކޯރާއި، ފެންފެންގަނޑުން އުފުލި ދަތުރުކުރާ ފެނުގެ ރޮނގު.
(4) ހޮޅިލައިފައި ފަރުފަރަށާއި، ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ބިންދާ ފެނުގެ ހޮޅި.
(5) ކަނޑުން ނުވަތަ ކޯރުން އުފެދޭ ހަލަބޮލިކަމުން ގޮނޑުދޮށާއި ހަމައަށް އައިސް ބީއްސާލާ، ފެނުގެ ކޮއްޕާ ކޮއްޕުން.
(6) ދަގަތްފާނާއި، ކަރަންޓުގެ ދަތުރުކުރާ ހަކަތައިގެ ބައިތައް.
(7) ރޭޑިޔޯއިން އަޑުދުރަށް ފޮނުވަން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ ބާނި.
(8) އަޑު ދަތުރުކުރާއ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑުލުފުށް . ހަކަތަ . ހައި . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހާސްފައި . ހިމުން . ހިމުންކުރުން . ހިމުންވުން . ހިލަކަރުދާސް . ހިޔާ . ހުނގުމަސް . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުނގުލިޖެހުން . ހުޅި . ހުއްޓި . ހޮނޑޮހެދުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ހޮޅިރާޅު . ހޮޅިލައިމުގުރުން . ހޮޅިލުން . ނަލަފިލާ . ނިލަގަނޑު . ރަށްގިރުން . ރަޅަވަޑަ . ރަޅޮ . ރަޅޮވަޑޮ . ރައުޅު . ރަވަ . ރަވަޖެހުން . ރާޅުބާނިއިސްތަށިގަނޑު . ރާޅާޖެހުން . ރާޅުނެގުން . ރާޅުބާނި . ރާޅުބިންދުން . ރާޅުއެރުން . ރާޅުމުގުރުން . ރާޅުފަށް . ރާޅުފަށްއެޅުން . ރާޅުފެންފަށް . ރާޅުފޮށި . ރާޅުފޮނު . ރާޅުދޫފަށް . ރާޅުތެޅުން . ރާޅުލާ ފިނޮޅު . ރާޅުލުން . ރާޅުގަނޑު . ރާޅުޖެހުން . ރާޑަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ