...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޅުކަން
ނއނ.
(1) ކުރަކިކަން.
(2) ކަށިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމުންކުރުން . ހިމުންވުން . ޅަފަށް . ކަށިކަން . ކުރަކިކަން . އޮމާ . އޮމާން . އޮމާންކަން . އޮމާންކުރުން . އޮމާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ