...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޅުފަށް
ނ.
(1) ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅުއަރާ ފައިބާވާ ހިސާބު.
(2) ކުރެހުމުގެ ތެރޭގައި ގުދުގުދުލާފާ ހުންނަ ރޮނގެއް.
(ކުރެހުމުގެ (ބާވަތެއް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާޅުފަށްއެޅުން . ބޮޑުރާޅުފަށް . ތިރިފަޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ