...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާޅުޖެހުން
މ.
(1) ރާޅުއައިސް އެއްޗެއްގައި ލައިގަތުން (2) ރާޅުބިންދުން.
(3) ކަނޑުމަތީގައި ހުރި އުޅަނދެއްގެ ތެރެއަށް ރާޅުން ލޮނު ވިއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ