...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި
ނ.
މަސްފަތަފޮޅި ފިހަން ފުށްގަނޑު މޮޑޭގޮތަށް މޮޑެފައި، ފަތުގައި، ޖަހައި ފަތާކޮށްލައިފައި މަތިން ފަތްގަޑެއްޖަހައި، ހޫނުކޮށް ހުންނަ ރާއުނދުނުގެ އަޅިގަނޑުދަމައިގެންފައި އުނދުނުގެތެރޭގައި ބާއްވާއި މައްޗަށް ހޫނުއަޅިއަޅައިގެން ފިހާފަތަފޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ