...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާވާތައްޔާރުކުރުން
މ.
(1) ނޫހެއްގައި ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގައި، ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތަރުތީބުކޮށް ހަމަޖެއްސުން.
(2) ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންވީގޮތް ހަމަޖެއްސުން.
(3) ކަމަކަށް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކޮށް ނިންމުން.
މިސާލު:
ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައްކޮށް ގަސްދުކުރެވިފައިވާގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއްރާވައި ނިމިއްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ