...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރާދު
(ބދ) ގަލުގެ ނުވަތަ ހިލައިގެ ހޮހަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާ . ނައުސަރައްކު . ނައުޒޯނގު ފަހަރު . ނަވުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކުލުން . ނަގިލި . ނަގިލިލުން . ނާލު . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނިގާރަންލުން . ނެރަށްކިއުން . ނެގުން . ރިޔާ . ރިޔާބައި . ރޫލެޓު . ރޯލުކުރުން . ބަނދަރު . ބަނދަރުޖެހުން . ބަނދަރުހުއްދަ . ބަރާކުރުން . ބަރާވުން . ބަރުކުރުން . ބާރީ . ބާރީއެޅުން . ބާޖީމެރުން . ބީއްސުން . ބެހިގެންދިއުން . ބޮއިގައިހިފުން . ބޮޔާރެންޓު . ބޯރުދޫބައްތި . ބޯޓު . ޅަމަޑޫ . ޅަޔަށްއެޅުން . ކަހަރުވައް . ކަނިހުރަސްކުރުން . ކަންބަޅި . ކަންބަޅިޖެހުން . ކަންކަށި . ކަރުނާލު . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށްކާފަރުންއެރިހެން . ކަވަރުނާ . ކަމަރާ . ކަމަޅިމަތީ . ކަފު . ކަލާސީ . ކަސްމަތި . ކަޑިފަށަލަ . ކަޑިތާރު . ކުނބު . ކުނބުހެޔަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ