...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރި
ނ.
(1) ފައްސަތޭކަ ފުށްބޮލި.
(2) ސަތޭކަ އަގި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހުރަޔާ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަވާލި . ހަށަގެހުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިވައު . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާން . ހަނދު . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުވަންހަ . ހަނދަވަރަސުރާ . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނޑަސްގެކޮޅު . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާ . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަނިވަތް . ހަން . ހަންމަތަ . ހަންމަތަކުރުން . ހަންމަތަވުން . ހަންދަ . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކެކުރި . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިފޮޅު . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަންޖާ . ހަންޖާއެޅުން . ހަންޖެހުން . ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހަރަމަލި . ހަރާންބަކަރި . ހަރާންކޯރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ