...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހަ
ނ.
ލައިގެން ކާއެއްޗެއް.
މިއާއްމު ގޮތެއްގައި ކައްކަނީ ހަވާދުލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރުން . ހަރޮށި . ހައިބަވަންތަ . ހަވާދު . ހަވާދުލުން . ހަމައަލި . ހަމައަލިލިބުން . ހަމައަޑު . ހަމަދުވެލި . ހަމަދުވެލި ލިބުން . ހަތްދެރި . ހާތްތެރި . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިހަމާންތި . ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިގަސް . ހިކިރިހަ . ހިކިބިލަމަގު . ހިތްހިތަކަށްވުން . ހުށިހެއި . ހުރިހާ . ހުބައޯގަ . ހުތްވުން . ހުލި . ހުލިވުން . ހުސްތަން . ހެވޭ . ހެޔޮރޯޅި . ހޭބަލިވުން . ހޮނދަޖާތީ . ނައްޕި . ނިންމައިލުން . ނިދި . ނޭވާކޮޅަށްދިއުން . ރަނގަޅު . ރަނގަޅުކުރުން . ރަނގަޅުވުން . ރަނިކަނބާ . ރަތްދަނޑިސާގު . ރަސްކޮލި . ރިހަހަވާދު . ރިހަބަތް . ރިހަބަތްކޭން . ރިހަބަތްޕެން . ރިހައައްޕަން . ރިހަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ