...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހި
ނ.
ހުދުކުލައިގެ މަޢުދަނެއް.
މިއިން ގަހަނާ ހަދައެވެ.
އަދި ފައިސާގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހައުރިހި . ހިރިމިރިހި . ހިތިބޯ . ހިލަކިހުނު . ހުއިފަތުހިކާ . ހުޑުހުލި . ހޮނޑަލި . ހޯސާ . ނަރުވާ ހަނދި . ނަރުފިލާގަނޑުންދެމުން . ނިޝާން . ނޫމަސްހިބަރު . ރަތްކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރަތްމަސް . ރާއްޖެބަލި . ރިހިހިރު . ރިހިބޯވަޅު . ރިހިވަންގަލަދުން . ރިހިވަރަނގު . ރިހިމަތީލުން . ރިހިމުޑުދާސް . ރިހިދުއްވުން . ރިހިލުން . ރިނދަވާލި . ރެހި . ބައްދާރަންކަރު . ބައްދާކުނޑި . ބަދެޅި . ބާރޯޒުއާވި . ބާތުންމަސް . ބިސްމަސް . ބުޅިލާރި . ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް . ބޮރި . ކަށިވާލި . ކަށިމަސް . ކަނޑުއުނިޔަ . ކަނޑުގުރުވަ . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅުބިލަމަސް . ކަފިހިމަސް . ކިހުނު . ކުނޑިކަށި . ކޮކަ . އަރިތާކިހާ . އައިލަ . އުނގަށްއެޑުން . އުނިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ