...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހިވަރަނގު
ނ.
އެއްފުށް ހުދުކުލައިގައި އަނެއް ފުށް ރިހިކުލައިގައި ހުންނަ ކަރުދާހެއް.
މިއީ، ތަންތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް އެކި އެއްޗެހި ހަދަން ބޭނުންކުރާ ކަރުދާހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ