...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހޭފައިމައްޗަށް ފޮއިވެއްޓުން
" ރިހޭފައިމައްޗަށް ފޮއިވެއްޓުން" މިސާލު:
ދަތިކަމެއްގެ މައްޗަށް ދަތިކަމެއްލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިހޭފައިމައްޗަށް ފޮއިވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ