...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިބަން
ނ.
(1) ސިލްކުން ނުވަތަ އުއިން ވިޔެފައި ހުންނަ ނުވަތަ ކަރުދާހުން ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ފީތާފަށް.
(2) ސިފައިންނަށް މެޑެލްދޭ ގޮތަށް ކުލަދޭއިރު ދޭ ކުލަކުލައިގެ ފޮތިފަށް.
(3) ޓައިޕް ރައިޓަރު ފަދަ މެޝިނަށްލައްވާ ދެލިހިފާގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުދިރުވާލި . ޓައީގޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ