...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިބާ
ނ.
(1) ކާތަކެއްޗާއި ފައިސާ ދަރަންޏަށްދީފައި ދިން އެއްޗިއްސަށްވުރެ އިތުރަށް އަތުލާ މިންވަރު.
(2) ސޫދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިބާކެއުން . ޅަކަން . ކެއުން . އަޖުމަބެލުން . މަޢުލޫމާތު . މުޖައްރިބު . މުޙައްނިކު . ފިލާވަޅު . ފުރުދު . ދުނިޔޭގެދެކޮޅުފެނުން . ދުރުވިސްނުން . ދޮށިކަން . ދޮށިވެގެންއުޅުން . ތަޖުރިބާކާރު . ތަޖުރިބާވެރި މަސައްކަތްތެރިން . ތަޖުރިބާލިބުން . ތާޒާކަން . ތާޒާކުރުން . ތާޒާވުން . ތިނޯހެއްގެ ތުނޑުޖައްސައިލާނެ ތަންކޮޅެއްވެސް ނެތް . ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކުން . ގެންނެވުން . ސޫދު . ސޫދުކެއުން . ޕުރޮފެސަރު . ޕެނަލް . ޢިލްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ