...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިކޯޑު
ނ.
(1) ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު.
(2) އެކިއެކިކަންތައްތަކުން ހޯދާ އެންމެމަތީ ވަނަ.
(3) ރޯލަކަށް އަޅައިފައި އޮންނަ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެސެޓު . ލަވަރޯލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ