...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިއަންއެޑާފާނި
ނ.
(ޏ) ވަލުތެރޭގައި ފިނިއިރު އުޅޭފަންޏެއް.
މިފަނިދުވާނީ ދެކޮޅުޖައްސާ މެދުނުޖައްސައެވެ.
ހީވާނީ މިންއަޅަމުންދާހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ