...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިވާކުރުން
މ.
މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައެއް، ނުވަތަ ހިނގިކަމެއް އެދެއްކި ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެހިނގިގޮތަކަށް ބުނުން.
ޢާއްމުކޮށް މިބަސް ބޭނުންކޮށްއުޅެނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ