...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޔަންކޮޅުލުން
ގޭގެ އަޅާއިރު ނުވަތަ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނައިރު ރިޔަން އަޅައި ހަމަކޮށްފައި އެއްއަނގޫ ނުވަތަ ތިން ހަތަރު އަނގޫ ކަނޑައިލުން.
މިއީ، އިރުވަރާއި ކުރާކަމަކާއި ގަސްދުކުރާގޮތަކާއި ދިމާވާގޮތުން ނަކަތްތެރިން ކޮން އުޅޭކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ