...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީތިކަން
ނއނ.
(1) އުފެދުމާއި އުފެއްދުމުގައި ހުންނަ ފަރިކަމާއި ނަލަކަން.
(2) ހިތްގައިމުކަން.
(3) ބަލާހިތްވާކަން.
(4) ލޮލަށް އެންމެ ފިނިކަން ދޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކޮށްލުން . ހޯއްދުންތެރިކަން . ނަންއިތުރުގެނަން . ނަލަކަން . ރިވެތިކަން . ކުލަފަތިކަން . އަދަބުވެރިކަން . މަޑުމައިތިރިކަން . މޫރިތިކަން . ފަރިބެލުން . ފަސްލަކުނުކަން . ފުށްގަހުގުރާ . ދަވަޅަ . ދެއްކެންއުޅުން . ދޯދާނަ . ތިއްތިކަން . ތޫނުފިލިކަން . ލޮބެކަން . ލޯބިކަން . ގިއުޅު އަތުކުރި . ސޫރަހެޔޮކަން . ޗާލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ