...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީތިވުން
މ.
(1) އުފެދުމާއި، އުފެއްދުމުގައި ހުންނަ ފަރިކަމާއި ނަލަކަން ލިބިގެންވުން.
(2) ހިތްގައިމުވުން.
(3) ބަލާހިތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަލަވުން . ރަނގަޅުވުން . ރިވެތިވުން . ކުލަފަތިވުން . މަތިހެދުން . މޫރިތިވުން . ފަރިވުން . ފެންވަރައިމަދުނެގުން . ތިއްތިވުން . ލޮބެވުން . ލޯބިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ