...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުހުން
މ.
(1) ގަބޫލުވުން.
(2) ހިތްހަމަޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުބައި . ހިތްބަރު . ހިތްބަރުކުރުން . ހިތްޕުޅާވުން . ހޫނުކުރުން . ނަރުސްކަން . ނަފުރަތު . ނަފުރަތުކުރުން . ނަފުރަތުވުން . ނުނިޔަތް . ނުނިޔަތްލުން . ރުއްސެވުން . ބުރުސްއެޅުން . ކިރުމައިން . ކުރުކުރު . ކޮށާރު . އަލިނަރު . އިރަށްއެނބުރޭމާ . އިޢުތިރާޟު . ވަރުހުންނާނީ ވަނާޖުނބޭސާއަކުނޫނެވެ ފައިސާގައެވެ . ވައިކެނޑުން . ވައިމަތި . ވައިމަތިބެލުން . ވައިގައިހިފުން . މާޅޮސްކެޔޮ . މާޖަލާ . މޭޓުރަން . ފަކުރު . ފިކުރާވުން . ފުށްދީފައިދިއުން . ދަގަތްފާނު . ދެކޮޅުހެދުން . ތާއީދުލިބުން . ތުންފިއްތުން . ލޭހޫނުކަން . ލޯބިވުން . ގަބޫލުކުރުން . ގަބޫލުކޮށްލުން . ގަބޫލުވުން . ގަޔާވުން . ގޮން . ޝުކުރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ