...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުނބާ
ނ.
ހިރިމީގެ ސިފައިގައި ހުންނަ މުށީގެ ކަންވާރެއް.
މިއީ ބޭރުގައި އޮފުލައިފައި ހުންނަ، ޖާޑިއަށްވުރެކުޑަ، ވިހި އަޑުބަޔާއި، ސާޅީސް އަޑުބަޔާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެއް އެޅޭވަރުގެ ކަންވާރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވަތް . ހަންމަޅި . ހަތަރުކަންކަށި . ހިރިމި . ހިބޮށި . ހިތިމަދު . ހުހުނޑި . ހުރައްސަލަ . ހުރަސްފިލާ . ހުދުފިހި . ހުދުފިހިކުރުން . ހުދުފިހިކޮށުން . ހުސެންދަރި . ހެވާ . ހެވެލާ . ހޮޅުގަނޑު . ހޯދުފަހި . ނަރަވެލި . ނެރަށްކިއުން . ރުނބައި . ރުނބާމުށި . ރުބައި . ރުބު . ރޯދަޖަބޮ . ބަނޑޮފަލި . ބަންޑުންޖެހުން . ބަޅެބޮލާ . ބައްދާވައްގަނޑު . ބަލްމާނާސް . ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ. . ބިރިކި . ބީލަން . ބުންދަޅަ . ބެރެބޭވުން . ބޭނުން . ބޮނބިއަރި . ބޮގޮބޮގޮ . ބޮގޮބޮގޮލުން . ކަނިކުރެދިބައިން . ކަނެއިއްލާ . ކަންހަކުފަލި . ކަންބަރާ . ކަންވާރު . ކިހައް . ކިހައްގަނޑު . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްފިލާ . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . ކުރުބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ