...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޅި
ނ.
ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހިތުގައި އުފެދޭ ނުރުހުމުގެ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަލަ ދިނުން . ހިހޫ . ހިހޫކުރުން . ހިކިހިތްވަރު . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިއްތަންވެން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްސާފު . ހިތްސާފުކަން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ހުއްގަނޑަ . ހޫނު . ހޫނުކުރުން . ހޫނުވުން . ހޯބޯލެވުން . ނަރުނަގާފާދިއުން . ނައިރު . ނަގިލިކަހައިލުން . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނަގޫފިތުން . ނިކަން . ނީހަ . ނުއަތުރޯޅި . ރަންބުއްދި . ރަންބުއްދިވުން . ރަންކަނިބުރުން . ރަންކަނިޖެހުން . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަތްކޮށްލުން . ރަތްވުން . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރިޑި . ރީޑި . ރުންކުރު . ރުންކުރުކަން . ރުންކުރުވުން . ރުޅިބޭލުން . ރުޅިބޮކުސަންނެޓި . ރުޅިބޮއް . ރުޅިއިސްކުރުން . ރުޅިއިސްވުން . ރުޅިއެރުން . ރުޅިއެރުވުން . ރުޅިމަޑު . ރުޅިމަޑުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ