...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޅިވުން
މ.
(1) ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހިތުގައި ނުރުހުމުގެ އަސަރު އުފެދުން.
(2) އެކުވެރިކަން ކަނޑައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޫޑިވުން . ކޯފާވުން . މޫނުކެނޑުން . ގުއިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ