...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޅިވެރި
ނއ.
ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިތުގައި ނުރުހުމުގެ އަސަރު އުފެދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަލަ ދިނުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ނިކަން . ބަނަ . ބަނަކުރުން . ބަނަވުން . ކަޅިއެޅުން . އަޅެ . ވުސްޖެހުން . މާރާމާރި . ފުންމައިގަތުން . ފުންމައިގެންގޮސްޖެހުން . ދެކޮޅުވެރިން . ދެކޮޅުވެރިވުން . ލޯރަތްކުރުން . ގައްދާ . ހައިރާން . ޢަދުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ