...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޅިވެރިކަން
ނއނ.
ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ހިތުގައި ނުރުހުމުގެ އަސަރު އުފެދޭކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްސާފުކުރުން . ހިތްސާފުވުން . ދެކޮޅުވެރިން . ދެކޮޅުވެރިވުން . ޢަދުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ