...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުކުން
ނ.
ކަމެއްގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށްވުމާއިއެކު އެޔާއިނުލައި އެކަމެއް ނުފުދޭ ކަމެއް.
މިސާލު:
ނަމާދުގައި އަލްޙަމްދު ކިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަންތަކުބީރު . ރާބަދި . ރާވުން . ރުކުރާ . ރުކުއެޅުން . ބަންޑާރަކާށި . ބިމެދެމުން . ބޭނުން . ކަނަކުރި . ކުރުސި . އިހާޖެހުން . ވައިއިޅޭށި . ވަވެލެގޮރެ . މާބަނޑުންހެލުން . މާބެޅަލަހަފިރިކުން . ފަރުޟު . ފިރިކިއުން . ފިރިކުން . ތަނބު . ތައްކަށިރުއް . ތާރުކުރާ . ލޫދުން . ޒަކާތް . ޙައްޖު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ