...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުކުރުވުން
މ.
(1) ލަޝްކަރެއް ވަކި ތަރުތީބަކުން އެތުރުން.
(2) އެއްޗެހިތަކެއް ތަރުތީބުން އެތުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތާކުޅެލުން . ބުނުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ