...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުއްކުރި
ނ.
ކަނޑާލާފައި ނުވަތަ ވެއްޓިފައި އޮންނަ ރުކެއްގެ ކުރިގަނޑު ނޮޅާ ސާފުކުރީމާ ހުދުކޮށް، މަޑުކޮށް އޮންނަބައި.
މިއީކައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ