...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުމާ
ނ.
(1) ހަތަރެސްކަނަށް ހަދާފައި އޮންނަ ފޮތިގަނޑެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތަކާ ކިތަންމެ މިނެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ބޮލުގައި އަޅާރުމާ.
(ށ) ނަވު ރުމާ.
(ނ) ކުޑަ ރުމާ.
(2) ތާސްބައިގެ ރަތް ތުތިމަހެއްހެން ހުންނަ ރަނގަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާކެވުން . ހައިޖާނު . ހަމަޖެއްސުން . ހާޑު . ހާޑުމަޅި . ހާޑުލުން . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތް . ހިންމަތްތެރިކަން . ހުޅި . ހުޅިހިކާ . ހުއްދަ . ހުއްދަކަން . ނަވަތަ . ނަވުރުމާ . ނިކައަޅޯ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ރަތްރުމާ . ރަތްމާ . ރަޙުމަތްވުން . ރާމާމަކުނު . ރިއްސަށްލޯލުން . ރިތްދަނޑި . ރިޔާބަނުން . ރިޔާއެޅުން . ރުމައު . ރުމާ . ރުމާއޮޅުން . ރުމާފަޅި . ރުމާލު . ރުމާލް . ރުމާޖެހުން . ރޭގަނޑު . ރޯދަ . ބަރާހު އަތްގަނޑު . ބަރުމާޕީސް މުންޑު . ބައްދުރުމާ . ބަތާހިނގުން . ބަތްރުމާ . ބަލިހެލުން . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބިރިކި . ބިލެތްރުމާ . ބިސްބޮލި . ބުރަނދު . ބުރުމާކަށި . ބުރެކިފާނަ . ބުއްލަބުޑި . ބެންކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ