...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫ
ނ.
(1) ފޮތި ކަރުދާސް ފަދަ ތަކެތި ފަށްޖެހީމާ ނުވަތަ ބޮޑިކޮށްލީމާ އެހުންނަ ލިސާން.
(2) ގައިގެ ހަމަށް ރޫޖެހިގެން ހެދިފައި ހުންނަ ރޮނގު.
(3) ތަސްވީރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަންޓޯޓޯ . ހަންޓޯޓޯވުން . ހަލާކު . ހަލާކުވުން . ހަލިންބަ . ހާވިޔާ . ހިކި . ހިކިބަލި . ހިކިކަށި . ހިކިކަށިކަން . ހިކިއަނަރޫފަވުން . ހިކިފިންދަނޑި . ހިކުން . ހިތިކަށި . ހިޔާނެގުން . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހުހި . ހުރު . ހުރެ . ހުވަނދުގޮށި . ނަރާފަތެކޮނޑުން . ނަރުސިނގު . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައިބުފަތް . ނަވަރަންނަ . ނިރިވަން ކެނޑުން . ނޭކަކަން . ނޭކަވުން . ރާޅުބިންދުން . ރާޅުމުގުރުން . ރޫ . ރޫހަ . ރޫހަހެދުން . ރޫހަވަޅު . ރޫހިއްޕާދަތްގަނޑު . ރޫހިއްޕިލިބާސް . ރޫހިއްޕުން . ރޫހު . ރޫހުއި . ރޫރޫއެޑުން . ރޫބައި . ރޫބައިއެޅުން . ރޫބުރު . ރޫކެރެވުން . ރޫފަ . ރޫފަހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ