...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫހައެރުން
މ.
ކިޔެވެލި ފުރިހަމައަށް ނޭނގިހުރެ ކިޔެވީމާ ހިތް ވަސްވާސްވެ ބިރުގަނެގެން ގޮސް އެ ކިޔަވާ މީހާއަށް އެކިއެކިގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ