...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫޅައިލުން
މ.
(1) އެއްވެފައި ނުވަތަ ހަދައިފައިހުރި އެއްޗެއްގެ ބައިތައް ވަކިވަކިކޮށްލުން.
(2) ނެއްތައިލުން.
(3) ވިއްސިވިހާލިކޮށްލުން.
(4) އެއްވެފައިވާ ބަޔަކު ތިބިތާކުން ދުރަށް ފޮނުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔާނެގުން . ވަކިވަކިކުރުން . ވަކިވަކިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ