...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޫޅުން
މ.
(1) އެއްވެފައި ނުވަތަ ހަދައިފައިހުރި އެއްޗެއްގެ ބައިތައް ވަކިވަކިވުން.
(2) ނެއްތައިލުން.
މިބަސް މީންކޮންމެ މާނައެއްގައި ރައްދުވާ ގޮތަށާއި ރައްދުނުވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވެއެވެ.
(3) ވިއްސިވިހާލިވުން.
(4) އެއްވެފައިވާ ބަޔަކު ތިބިތާކުން ދުރަށްދިޔުން.
(5) މަޖާޒު:
ހަށިގަނޑު ހެދިބޮޑުވެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކުވުން . ރާޅުބިންދުން . ބަކަ . ވަކިވަކިވުން . ފަރިވެފޮޅުން . ގޮށްމޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ