...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެކުން
މ.
(1) ސަލާމަތްވެގަތުން (2) ތިމާއާ ދިމާއަށް އަންނަ އެތި ފަހަރަކުން ރައްކާވެގަތުން.
(3) ކަމަކާއި ޙަވާލުވެގެން ހުރެމެ އެކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮނޑުގައި ނޭޅުން.
(4) ހަލަނީން ފުރޭނުން.
(5) އެއްވެފައި ހުރި ދެވަރެއްގެ އޮށްޓަރު ބަތްޕޮޅިއަށް އަޅައިގެން ހަލާ ވަކިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެޗުން . ބޯދަމައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ