...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެވުން
މ.
ބޮޑުކަމު ހާޖިތަށް ދެވުމަށްބުނާ ދެރަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަލަބޮލިވުން . ހިލޭހުރުން . ބުނެވުން . ޅައެއްޗެއްއެޅުން . ކެތްނުލެވުން . އަތްފައިހެލުން . އިސްފަސްވުން . އުޒުރުވެރިވުން . އޮޅުން . ވަނުން . މޭރުންވުން . ފަރިތަޔަށް ދިއުން . ފަރުޖެހުން . ފާފަވެރިވުން . ފެނުން . ދިރުން . ދެބަޖެހުން . ދޯހަޅިވުން . ލޮނިދަނޑިންއެރުން . ގެޒެޓުކުރެވުން . ޚާއްޞަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ