...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރެފިއުޖީން
ނ.
ބިރުވެރިކަމަކުން، ނުވަތަ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަމިއްލަ ގެދޮރާއި ވަޒަން ދޫކޮށް ބޭރުހިސާބަކަށް.
ނުވަތަ ބޭރުޤައުމަކަށް ގޮސްއުޅޭ Mީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ