...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮނގުއެޅުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގެއި ރޮނގެއް ދެމުން.
އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި އެގޮތް މިގޮތަށް ރޮނގުތައް ކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރެހުން . ކުރެހުންއެޅުން . މުގޯލިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ