...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮދި
ނ.
ދެއުޅިން ތިން އުޅިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައުޅިން އަނބުރައިފައި ހުންނަ ހިމަ ފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަރޮދި . ހިނގަހަލި . ހުވަރޮދި . ހުދެހިރާ . ރަފޫ . ރަފޫކުރުން . ރިހިހިރު . ރޮދިކާނށި . ރޮދިއަޅާސަރަކަ . ރޮދިއެނބުރުން . ރޮދިއެޅުން . ރޮދިއެޑުން . ރޮދިއޮޅާހަރު . ރޮދިފަނި . ރޮދިގަނޑާ . ބަށިގަން . ބަރަނި . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ބައިންވަޅުމާ . ބަގިޔާޖެހުން . ބުރޫއެރުން . ބުރޫޖެހުން . ބޮލުރޮދި . ކަންވާރު . ކަންގަނޑު . ކަންޑެވިރޮދި . ކައިރިހެދުން . ކަފާސް . ކަފާސްގަނޑު . ކަސަބުތާކިހާ . ކިރުރޮދި . ކިރޭލިގަނޑޮ . ކޮނޑުވަޅު . އަންބޮނޑި . އަތްފެހުން . އަލިފާންރޮދި . އުރޭކު . އުއި . އުއިފޮތި . ވަށައިލުން . މަޅިއެއްލުން . މަތީކައިރި . މިނާފަތި . މިރޯލި . މޫ . މޮހުން . ފަންކާތުނޑަށްގެތުން . ފައިބަރު . ފަތި . ފަތިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ