...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޮދިއޮޅާހަރު
ނ.
ރޮދިއަޅަން ފަށްކުރާއުއި، ނުވަތަ ނަނު އަޅަން ބޭނުންކުރާ ރޮދި އޮޅައި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ދެކަޑަލީ ހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ