...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯ
ނ.
(1) އެއްޗެއްގައި އަލިފާން ހިފާހިފުން.
މިސާލު:
ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން.
(2) ނއ."ހިކި.
މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
މިސާލު:
(ހ) ރޯދަރު.
(ށ) ރޯމޭވާ.
(3) ދިރޭ.
މިސާލު:
(ހ) ރޯގަސް.
(ށ) ރޯފާރުގަނޑު.
(4) ކައްކައިގެންނޫނީ ނުކާތަކެތި ކެއްކުމުގެ ކުރީގައި ކިޔާގޮތް.
މިސާލު:
(ހ) ރޯހަނޑޫ.
(ށ) ރޯމަސް.
(5) އެއްޗެއް.
މިސާލު:
މިތާނެތް ރޯއެއްނެތޭ.
(6) ގޮތް.
މިސާލު:
ތިޔަކަންތައް ކޮންފަދަ ރޯއެއްގައި ދާނެބާވައެވެ.
(7) ހުރިގޮތަށްހުރި.
މިސާލު:
(ހ) ރޯގޯސް.
(ށ) ރޯދޮގު.
(8) ހާމަ.
މިސާލު:
ރޯ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަނު . ހަނުލުން . ހަރޯދަ . ހަޅަނގު . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަމަރޯނު . ހަމަރޯނުނެގުން . ހަމަރޯޅި . ހަމަވައި . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތާ . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިމާ . ހަތިފަށް . ހަތްހެއްތި . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހާރު . ހިނދި . ހިނދި ދަހަނގު ވުން . ހިނދުން . ހިކި . ހިކިކަން . ހިކުން . ހިއްކުން . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗިގޮނު . ހިމަރޯނު . ހިތީކޭން . ހިލިކުސަ . ހިލުން . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުނގުލި . ހުނގުލިރޯނު . ހުނގޫ . ހުޅަންވައިރޯޅި . ހުޅު . ހުޅުހިފުން . ހުޅުފަނާދިއުން . ހުޅުފަން . ހުޅުލުން . ހުޅުގަނޑު . ހުޅުޖެހުން . ހުވަންރޯޅި . ހުވަންވައި . ހެވަންރޯޅި . ހެތުރު . ހެޑުފޯނު . ހެޔޮރޯޅި . ހެޔޮރޯޅިފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ