...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯނުބޮނޑިފާނަ
ނ.
(ވ.) ފާނައިގެ ބާވަތެއް:
ރަތްކޮށް ބޮޑިމަސްކޮށް ހުދު ތިކިތަކެއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ނަގޫކޮޅުގައި ތަންކޮޅެއް މަސްގިނަ ފާނައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ