...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯވުން
މ.
(1) އިންދިގަހެއް ނުވަތަ އޮފިގަނޑެއް ހެދޭގޮތްވުން.
(2) އަލިފާންހިފުން.
(3) ފާރުގަނޑު ދަދުފަދަ އެއްޗެތި ހެދިބޮޑުވާގޮތްވުން.
(4) ތެކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުހިފުން . ރޯ . ދިރުން . ތާޒާވުން . ލޮލަށްމަސްއެރުން . ގިނި ރޯވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ