...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯދަ
ނ.
ފަޖުރުލީއްސުރެ އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން އޭގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއެކު ނުކައި ހުންނަ ހުރުން.
މިއީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަރޯދަ . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްހެއްތި . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހާރު . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިއްޗިގޮނު . ހިތީކޭން . ނައްކާރަ . ނައްކާރަޖެހުން . ނިޔަތް . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ރަމަޟާން . ރަތްފުރޯދަނޑި . ރޯ . ރޯދަހިފުން . ރޯދަކުރުކުރުން . ރޯދަކުރުވުން . ރޯދަކެނޑުން . ރޯދަކޮށުން . ރޯދައަށްހުރުން . ރޯދަވީއްލުން . ރޯދަމަހުދިއްގާ ގަހަށް ހެދުން. . ރޯދަމަސް . ރޯދަގެއްލުން . ރޯދަޖަބޮ . ރޯދާބޯފޮޅި . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބޮނޑިމަސްކާށި . ބޮޑުޢީދު . ކައްފާރަ . ކައްފާރަދިނުން . ކިރުރިހަބަތް . ކުޑައީދުމަސް . ކުޑަޢީދު . ކެލާޖެހުން . ކޯދޮވުން . އަސީދާގުޅަ . އަޟްޙާޢީދު . އަޟުޙިޔާ . އަޟުޙިޔާކަތިލުން . ވަންދޮށަށްދިއުން . ވަކަމަހިކުރުން . ވަކަދަނޑި . ވަލުފުރޯދާނޑު . ވީއްލުން . މަލްކާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ