...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯދައަށްހުރުން
މ.
ރޯދަހިފުމަށް ނިޔަތްގަނެ ފަޖުރުލީއްސުރެ އިރުއޮއްސޭންދެން ރޯދަ ގެއްލޭ އެންމެހައި ކަންތަކުން ދުރުވެގެން ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯދަހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ