...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރޯގާ
ނ.
(1) ހަލުއިކޮށް ފެތުރޭ ބަލިބަލި.
މިސާލު:
ބޭރަށްހިންގުން، ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން.
(2) އަރިދަފުސް.
(3) މަޖާޒު:
އިޖްތިމާޢި ބޮޑެތި ބަލިތައް މިސާލު:
ބަނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލުން . ރަށްބަންދުކުރުން . ރަށްތަޅުލުން . ރަމަދު . ރަމަދުޖެހުން . ރޯނގާބަޑި . ރޯގާ ބަލިމަޑުކަން . ރޯގާ މައިތިރިވުން . ރޯގާއެރުން . ރޯގާވަނުން . ރޯގާޖެހުން . ބަލިމަޑުކަން . ބޮޑުބޭރަށްހިންގުން . ކަރަންޓީނު . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަންޓީނުވުން . ކަތުރާން . ކޮރެފާނު . އަރިދަފުސްއެޅުން . އިނފުލުއެންޒާ . އިންފުލުއެންޒާ . އުދަރެސްލިއުން . ވަބާ . ވަބާއީ . ވަބާއީބަލި . މައިތިރިވުން . ފާލު . ފިލުން . ފުރިހަމަޞިއްޙަތު . ފެތުރުން . ދަރަ . ދަރަހިލުން . ދަމުހިނގުން . ތަކުބީރާހިނގުން . ތަކުބީރާދިއުން . ލެއްޕުން . ލޮއްލޮގާ . ލޮލުބައްލާ . ލޮލްބަލި . ލޯކުނި . ޒަންޖަބީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ