...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބ
އ.
ތާނައިގެ ފަސްވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހަރު . ހަހަރުވެތި . ހަހަރުވެތުން . ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަހަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަފާޅަ . ހަށަގެހުން . ހަށިހިރު . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިބުރަވުން . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަށިގަނޑު . ހަނކާ . ހަނކިބޮލި . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދަލަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ