...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަ
އ.
އައްބަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަހަ . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިބުރަ . ހަށިބުރަކަން . ހަށިބުރަވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަނކާ . ހަނދުބަޑި . ހަނދުމަ . ހަނދޭގިރި . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅި . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާ . ހަނާހިންދުން . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަނުކަކުނި . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނޮ . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންނޮޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ