...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަހަނާހެދުން
މ.
(1) ތިމާ ބޭނުންގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމެއް އަނބުރާލަން ވެގެން ވާހަކަދެއްކުން ނުވަތަ ސަބަބު މެދުވެރިކުރުން.
(2) މަކަރުހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ